א.נ. שוהם ביזנס

מי אנחנו

חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב מיוני 2016.
פועלת בענף המימון החוץ בנקאי עבור המגזר העסקי תוך התמחות בפעילות
ניכיון ממסרים דחויים ומתן הלוואות לצרכי הון חוזר.
להנהלה ובעל השליטה ניסיון מצטבר מעל 25 שנים בענף המימון החוץ בנקאי.
לחברה מדיניות חלוקת דיבידנדים בשיעור של עד 30% מהרווח הנקי, בכפוף
למבחני החלוקה והוראות החוק.
ביולי 2018 קיבלה החברה רישיון מורחב למתן אשראי מאגף שוק ההון, ביטוח
וחסכון כנדרש בהוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסים
מוסדרים).
ממאי 2018 לחברה מסגרת אשראי בנקאית בגובה 12 מ' ש"ח במטרה לאפשר
את צמיחתה של החברה, להקטין עלויות אשראי ולגוון את מקורות המימון.