א.נ. שוהם ביזנס

שוהם ביזנס הינה חברה ציבורית, המחויבת לכל החוקים והתקנות, מצוידת באישורים והיתרים מתאימים לפעילותה, ועומדת בכל תנאי הרגולציה הנדרשים ממנה: חברה ציבורית – חוק ותקנות ניירות ערך.
אישור משרד האוצר לנותני שירותי מטבע.
רישיון לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (שירותים פיננסים מוסדרים), תשע"ו – 2016.
חוק איסור הלבנת הון.
מעקב ופיקוח של היחידה לנותני שירותי מטבע.
חובת דיווח בדבר ביצוע עסקאות בהיקף מסוים שאינן רגילות, או בדבר זהות לקוחות.
מכהן קצין ציות שתפקידו להבטיח עמידה בחוק.
חוק איסור מימון טרור
חובת דיווח על פעולת לקוחות לקידום מעשה טרור וזיהוי לקוחות מתוך רשימת מעורבים בארגוני טרור.
הוועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן במשק הישראלי.